Faceți căutări pe acest blog

vineri, 8 aprilie 2011

Tratamentul cancerului de vezica urinara

Cancerului vezicii urinare
The therapeutic approach depends on the anatomical configuration of the neoplastic invasion.
 Abordarea terapeutică depinde de configuraţia anatomică a invaziei neoplazice.

That is, on whether the tumor is limited to the internal walls or if it goes over into the pelvic cavity.
Asta este, dacă tumora se limitează la pereţii interiori sau dacă se trece peste in cavitatea pelvina.

In the presence of carcinomas that are superficial or partially infiltrating, it is sufficient to administer bicarbonate solutions directly in the bladder through a catheter and also by administering an oral therapy of one teaspoon in a glass of water on an empty stomach to obtain very positive results almost all the time.
În prezenţa a carcinoamelor, care sunt superficiale sau parţial infiltrative, este suficient să se administreze soluţii cu bicarbonat direct in vezica urinara printr-un cateter şi, de asemenea, prin administrarea de o terapie orala de o lingurita la un pahar de apa pe stomacul gol pentru a obţine rezultate foarte pozitive aproape tot timpul.

In general, after two or three days and also in the presence of large projecting masses, we can observe a regression of the painful symptomatology and, if present, the elimination of hematuria episodes.
În general, după două sau trei zile şi, de asemenea, în prezenţa  maselor mari de proiectare, putem observa o regresie a simptomatologiei dureroase şi, dacă sunt prezente, eliminarea episoadelor de hematurie.

Dosage: 150-200 cm3 through a catheter for four consecutive days, then every other day for two weeks, then one day on and two off for two further weeks, with suspension for one or more days in the presence of evident pain or erythrocytarian diapedesis.
 Dozare: 150-200 cm3 printr-un cateter pentru patru zile consecutive, apoi în fiecare zi alte doua saptamani, apoi o zi pe şi două nu timp de două săptămâni în continuare, cu suspendare pentru una sau mai multe zile, în prezenţa a durerii evidente sau diapedesis erythrocytarian .

The vesicle epithelium, in fact – burdened by the disease or by previous endoscopic instillations of mythomicine or other drugs – demands particular attention and vigilance because of its suffering condition.
Epiteliul veziculelor, în fapt - împovărat de boală sau de instillatii endoscopice  anterioare de  mythomicine sau alte medicamente - cer o atenţie deosebită şi vigilenţă din cauza stării lor de suferinţă.

That means a continuous therapeutic modulation as a function of the subject.
Asta înseamnă o modulare continuă terapeutica în funcţie de subiect.

Both selective arteriography and abdominal catheters are indicated in the case of pelvic overflow through which it is possible to attack the masses in a concentric and conclusive way.
Atât Arteriografia selectivă cat şi cateterele abdominale sunt indicate în caz de depăşire pelvina prin care este posibil să se atace masele într-un mod concentric şi concludent.

Sometimes a neoplastic affliction of the urethras may be present, and that is very difficult to perfuse with sodium bicarbonate solutions through the vesicle catheter.
Uneori, uretra poate fi atinsa de neoplazie şi drept urmare este foarte dificil să se perfuzeze cu soluţii de bicarbonat de sodiu prin cateter in vezică.

In this case, the position of a transdermal catheter in the afflicted urethra – that is, a nephrostomy – allows those masses to be reached and destroyed that have been missed by the sodium bicarbonate.
În acest caz, se poziţioneaza un cateter transdermic în uretra afectata - aceasta este, o nefrostomie - permite ca aceste mase să fie atinse şi distruse, cele care au fost ratate de bicarbonatul  de sodiu.

Vesicle tumors are very sensitive to the action of sodium bicarbonate, which almost always causes the regression of the masses.
 Tumorile vezicii sunt foarte sensibile la acţiunea de bicarbonatului de sodiu, care cauzează aproape întotdeauna o regresie a maselor.

SURSA:
http://www.curenaturalicancro.com/en/protocol-treatments-overview/all-protocols-listed/2010/12/01